เทคโนโลยีระบบนาฬิกายามที่เพิ่มความสะดวกมากขึ้น

นาฬิกายาม ทันสมัย ถูกออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Reader สแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช่วงเวลาต่างๆหน้าจอแสดงผลเวลา วันที่ รายละเอียดต่างๆที่จำเป็นเชื่อมต่อง่ายๆเพียงแค่เสียบสาย USB

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีระบบนาฬิกายาม

งานบริการด้านความปลอดภัย ดูเหมือนจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะช่วยป้องกันและดูแลความปลอดภัย ให้กับทุกภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น สนามบิน, หมู่บ้าน, โรงเรียนและมหาวิทยาลัย, ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล รวมถึงอาคารสำนักงานต่างๆ เพื่อยับยั้งและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลและทรัพย์สินได้อย่างทันท่วงที พนักงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ รปภ ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก นาฬิกายามจึงมีบทบาทสำคัญต่องานด้านความปลอดภัย

การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รปภ คอยสังเกตการณ์ ตรวจตราตามจุดต่างๆ แล้วค่อยมาเขียนรายงานลงสมุดบันทึกว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่เดินตรวจตามจุดต่างๆ พบเหตุการณ์ที่ผิดปกติรึไม่ อย่างไรนั้นถือเป็นความเสี่ยงต่อการบริหารการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง ก็เพราะข้อมูลในรายงานของ รปภ อาจเป็นข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นโดยที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่ รปภ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดหรือไม่ ไม่มีใครบอกได้ว่า รปภ ในกะกลางคืนได้เดินตรวจตราตามจุดต่างๆ หรือแอบหลับยาม แต่กลับเขียนรายงานว่าได้เดินตรวจตรา ณ. สถานที่นั้น และไม่พบเหตุการณ์หรือสิ่งผิดปกติใดๆ แน่นนอนว่าการทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบการทำงานของ รปภ แต่ละคนได้ย่อมเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนปรารถนา เครื่องมือที่จะทำให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ ระบบนาฬิกายาม

นาฬิกายาม เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้จัดการระบบรักษาความปลอดภัยได้ข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. เป็นความจริง เชื่อถือได้ และเมื่อนำข้อมูลที่ได้จากนาฬิกายามมาวิเคราะห์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ รปภ ได้อย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของระบบนาฬิกายาม จะบังคับให้เจ้าหน้าที่ รปภ จะต้องเดินตรวจตราตามเส้นทางที่ถูกกำหนดด้วยจุดตรวจ (Check point) ที่ถูกติดตั้งไว้ด้วยหมุดแบบ RFID Tag ตามกำแพงรอบบริเวณของอาคารหรือสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ รปภ จะมานั่งเฉยๆ หรือแอบหลับยามไม่ได้ เพราะ รปภ แต่ละคนจะต้องพกพานาฬิกายามติดตัวไปตลอดขณะเดินตรวจซึ่งก็คือ ตัวเครื่องนาฬิกายาม จึงทำหน้าที่เป็นเครื่อง หมุด RFID ที่ถูกติดตั้งไว้ เมื่อ รปภ ไปถึงจุดตรวจใดๆ ก็นำนาฬิกายามแตะกับหมุด เครื่องอ่านก็จะบันทึกข้อมูลต่างๆไว้ เช่น จุดตรวจชื่ออะไร มาตรวจเวลาใดบ้าง ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญและเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ รปภ ได้เดินตรวจ ณ บริเวณนั้นๆและที่เวลานั้นๆจริง โดยเครื่องนาฬิกายาม จะบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ รปภ นำเครื่องอ่านแตะหมุด ตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้แล้วด้วยเดินตรวจครบรอบของการเดินตรวจ และเอผู้จัดการจะต้องการทราบว่า เจ้าหน้าที่ รปภ แต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่เดินตรวจตราตามจุดตรวจตรงตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ ก็สามารถใช้ข้อมูลจากเครื่องอ่าน และทำการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมนาฬิกายาม ก็จะทราบข้อมูลที่บอกถึงประสิทธิภพของการทำงานของ รปภ แต่ละคน ซึ่งช่วยผู้จัดการระบบสามารถนำไปบริหารบุคคลกรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น