Tag Archives: รางวัล

กฎหมายเกี่ยวกับให้ชิงโชคของรางวัล

หลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วมีหลักเกณฑ์อะไรที่จะดูแลผู้บริโภคไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือทางการค้า ซึ่งจริงแล้วมีใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคและที่ผ่านมากรมการค้าภายในเขาก็เตรียมยกร่างกฎหมายควบคุมการให้ของแถมการชิงโชคของรางวัลในสินค้าต่าง ๆ เพราะที่ผ่านมาผู้บริโภคถูกชักจูงให้ซื้อสินค้าด้วยของแถม และการชิงโชคของรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามการตัดสินใจซื้อสินค้าตามปกติ ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์การแจกของรางวัล และยังเกิดผลเสียต่อผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเกินความจำเป็น

13

รูปแบบของร่างกฎหมายจะเห็นว่าเขาจะนำรูปแบบมาจากหลายประเทศที่มีกฎหมายประเภทนี้บังคับใช้ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฯลฯ โดยจะกำหนดมาตรการการให้ของแถมของรางวัลต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการ มาตรการป้องกันการให้ของแถมของรางวัลที่มากเกินไป เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้าหรือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด ห้ามเสนอของแถมของรางวัลเกินมูลค่าที่กำหนด ห้ามชักชวนหรือจูงใจในการขายสินค้าหรือบริการว่าจะได้รับของแถมของรางวัลหรือให้ของแถมของรางวัลโดยวิธีการหลอกลวง ทั้งยังจะกำหนดมาตรการป้องกันการส่งเสริมการขายสินค้า โดยนำสินค้าที่ราคาต่ำมาขายในราคาสูง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับของแถมของรางวัล จำนวน วิธีการ ระยะเวลาการให้ของแถมและชิงโชคของรางวัล รวมทั้งให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกำหนดมาตรการดูแลและมูลค่าของแถมและชิงโชคของรางวัลอีกด้วย